Poster (web): Kisa w ka fè? Bay san w, bay li kounye a, bay li tanzantan; 2017 (creole)